Střední průmyslová škola, Praha 10, Na Třebešíně 2299

Povinně zveřejňované údaje

ZÁKLADNÍ INFORMACE dle vyhlášky 442/2006 Sb.

Zveřejněné informace vyplývají z vyhlášky 442/2006Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup

1. Název povinného subjektu

 Střední průmyslová škola, Praha 10, Na Třebešíně 2299

 

2. Důvod a způsob založení

Viz Zřizovací listina. 


3. Organizační struktura


4. Kontaktní spojení

 Kontaktní adresa:

 Střední průmyslová škola, Praha 10, Na Třebešíně 2299

 Na Třebešíně 2299

 108 00 Praha 10

 

Telefon : 222 355 000

Ředitel školy: 222 355 555

Číslo faxu: 222 355 500

E-mail:  sps@trebesin.cz 

www.trebesin.cz

 

Úřední hodiny:

sekretariát ředitele: 8:00 – 11:30 hod., 12:30 – 15:00 hod.

 

4. 1. Kontaktní údaje ostatní

http://www.trebesin.cz/kontakty_vedeni.php?menu=kontakty

 

5. Případné platby

lze poukázat napeněžní ústav:  Bankovní spojení: 2003710007 / 6000 PPF banka a.s. Praha 1


6. IČ: 61385417


7. DIČ: CZ 61385417

 

8. Dokumenty

Hlavní dokumenty školy jsou k nahlédnutí v tištěné podobě v sekretariátu školy a rovněž v elektronické podobě na webových stránkách.

 • Školní vzdělávací programy,
 • Učební plány,
 • Školní řád,
 • Organizační řád,
 • Pracovní řád,
 • Rozvrh školy,
 • Vnitřní předpisy školy (směrnice, vyhlášky, plány),
 • Výroční zpráva o činnosti školy,
 • Dokument školní preventivní strategie,
 • ICT plán.

 

8. 1. Seznam hlavních  dokumentů         http://www.trebesin.cz/dokumenty.php?menu=skola

8. 2.  Rozpočet http://www.praha.eu/…lavniho.html    

9. Žádosti o informace

Telefonicky, osobně nebo elektronicky na sekretariátu školu.

10. Příjem žádostí a dalších podání

Žádost, stížnost, návrh, podnět či jiné dožádání anebo rozhodnutí o právech a povinnostech osob lze vyžádat písemně u ředitele školy, elektronicky na adrese: sps@trebesin.cz nebo osobně v kanceláři školy.

11. Opravné prostředky

V případě nesouhlasného stanoviska s rozhodnutím ředitele školy je možné požádat o opravný prostředek. Odvolání se podává k odboru školství a mládeže Magistrátu hl. m. Prahy, Jungmannova 35/29, 111 21 Praha 1 prostřednictvím ředitele školy.

12. Formuláře

Formuláře pro administrativní záležitosti, zájemce o studium, žáky a zákonné zástupce jsou buď v tištěné podobě na studijním oddělení školy nebo na webových stránkách školy zde http://www.trebesin.cz/prijimaci_rizeni.php?menu=zajemci

13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

Informace naleznete na Portálu veřejné správy na adrese:  http://portal.gov.cz/portal/obcan/situace

14. Předpisy

 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění
 • Vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, v platném znění
 • Vyhláška č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání, v platném znění
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
 • Zákon 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, v platném znění
 • Zákony a vyhlášky jsou dostupné v plném znění na adrese http://portal.gov.cz/app/zakony/

14.1. Nejdůležitější používané předpisy

Informace naleznete na adrese:                www.msmt.cz/dokument

14. 2. Vydané právní předpisy povinného subjektu

1. Školní řád na www.trebesin.cz

2. Vnitřní směrnice

3. Pololetní a měsíční plány školy  www.trebesin.cz

4. Příkazy ředitele školy

5. Vyhlášky

Příslušné právní dokumenty jsou zveřejněny na webových stránkách školy nebo k nahlédnutí na studijním oddělení, případně v sekretariátu školy.

 

15. Úhrady za poskytování informací

15. 1. Sazební úhrad za poskytování informací v Kč

Kopírování, tisk A4 jednostranné - 1,50

Kopírování, tisk A4 oboustranné - 3,00

Kopírování, tisk A3 jednostranné - 3,00

Kopírování, tisk A3 oboustranné - 6,00

Tisk na velkoformátové tiskárně A1 černobílé - 12,00

Tisk na tiskárně barva --- neprovádíme

Druhopisy vysvědčení - 100,00

Potvrzení o archivovaných dokumentech - 50,00

Nahlížení do spisů a vnitřních dokumentů školy bezplatně

Ztráta ISIC - 110,00

Nový ISIC - 270,00

Licence na rok - 150,00

Uvedené ceny jsou včetně DPH

 

16. Licenční smlouvy

Bez licenčních smluv

 

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, Praha 10, Na Třebešíně 2299, příspěvková organizace HMP, IČ: 61385417