Střední průmyslová škola, Praha 10, Na Třebešíně 2299

aktualita

Zákaz kouření žáků

V roce 2005 byl přijat Zákon č. 379/2005 o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů – nabyl účinnosti 1. ledna 2006

§8 (zákaz kouření), odst. 1, písm. b: Zakazuje se kouřit ve vnějších i vnitřních prostorách všech typů škol a školských zařízení.

Žákovi může být uděleno výchovné opatření vyššího stupně (důtka ředitele školy, podmíněné vyloučení, vyloučení ze školy), aniž by předtím byl potrestán výchovným opatřením nižšího stupně, a to za velmi závažný přestupek proti školnímu řádu.

Našim žákům je ve vnějších i vnitřních prostorách školy zakázáno kouřit. Porušení zákazu kouření je porušením zákona č. 379/2005 Sb., a je tedy považováno za hrubé porušení školního řádu.

HomeArchiv
STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, Praha 10, Na Třebešíně 2299, příspěvková organizace HMP, IČ: 61385417