Střední průmyslová škola, Praha 10, Na Třebešíně 2299

Výchovný poradce

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v naší škole

Snahou naší školy je nabídnout žákům se speciálními vzdělávacími potřebami (dále jen „SVP“) reálný předpoklad pro úspěšné zvládnutí studia tím, že jim s ohledem na specifika a náročnost jednotlivých oborů vzdělání vytváříme podmínky vzdělávání usnadňující zařazení těchto žáků do vzdělávacího systému naší školy a umožňující zohledňovat jejich specifické potřeby po celou dobu přípravy na budoucí povolání.

Ve výuce se uplatňují pedagogické postupy doporučované školskými poradenskými zařízeními. Zpravidla se jedná o přizpůsobení individuálního pracovního tempa žáka, možnost úpravy či rozložení rozsahu učiva, přizpůsobení nároků s ohledem na žákův možný výkon, nastavení systému hodnocení a klasifikace.

Zájemci o vzdělávání z řad žáků se SVP předkládají spolu s ostatními dokumenty také příslušnou zprávu ze školského poradenského zařízení obsahující kromě jiného i doporučení pro práci s takovým žákem.

V průběhu vzdělávání sehrávají všichni aktéři s ohledem na jejich pravomoci různě důležité role:

Vedení školy (např.):

 • Kontroluje uplatňování doporučených postupů, v případě vzdělávání žáka podle individuálního vzdělávacího plánu, jeho naplňování.
 • Podporuje další vzdělávání pedagogů zaměřené na práci se žáky se SVP.
 • Úzce spolupracuje a koordinuje činnost týmu tvořeného výchovnou poradkyní a školním metodikem prevence.
 • Přijímá nezbytná opatření ke zlepšení.

Výchovná poradkyně (např.):

 • Poskytuje poradenské, informační, konzultační služby žákům, rodičům, pedagogům s cílem úspěšného zvládnutí studia a spolu s třídními učiteli sestavuje návrh efektivních strategií v péči o konkrétního žáka. Vytváří databázi žáků se SVP, zabezpečuje individuální spolupráci s žáky a jejich zákonnými zástupci, úzce spolupracuje s Pedagogicko-psychologickou poradnou pro Prahu 10 a jinými odbornými institucemi.
 • Připravuje podmínky pro vzdělávání žáků se SVP, koordinuje poskytování poradenských služeb těmto žákům školou a školskými poradenskými zařízeními, koordinuje vzdělávací opatření u těchto žáků. Poskytuje kariérové poradenství.
 • Podílí se na přípravě a vyhodnocování plánu pedagogické podpory. Zpracovává a vyhodnocuje individuální vzdělávací plány.

Školní metodik prevence (např.):

 • Spolupracuje se všemi aktéry v oblasti poradenství, pomáhá předcházet jakýmkoli výchovným a vzdělávacím problémům, aktivně se podílí na řešení absence žáků a jejich studijního selhávání.
 • Pracuje individuálně i skupinově s žáky s obtížemi v adaptaci, se sociálně-vztahovými problémy, s rizikovým chováním.
 • Realizuje a koordinuje aktivity zaměřené na prevenci záškoláctví a dalších projevů rizikového chování žáků.
 • Podílí se na utváření podmínek pro integraci žáků se specifickými poruchami chování a koordinuje poskytování poradenských a preventivních služeb těmto žákům.
STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, Praha 10, Na Třebešíně 2299, příspěvková organizace HMP, IČ: 61385417