Střední průmyslová škola, Praha 10, Na Třebešíně 2299

Studijní obory

>

 


Všechny nabízené obory poskytují ve čtyřletém denním studiu střední odborné vzdělání s maturitou. Učební plány všech oborů jsou koncipovány tak, aby absolventi našli nejen univerzální uplatnění v oboru, ale mohli úspěšně pokračovat i ve studiu na VŠ.

Podívejte se na učební plány jednotlivých oborů:

  1. strojírenství
  2. informační technologie
  3. technické lyceum

23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ (ŠVP - INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE A STROJÍRENSTVÍ) 

Obor připravuje žáky na uplatnění v perspektivních a žádaných technických pozicích. Na trhu práce se absolventi dobře realizují zejména jako konstruktéři, technologové a projektanti. Aktivní, tvůrčí absolventi oboru úspěšně působí i na pozicích řídicích a obchodních. Značný počet našich absolventů si dále zvyšuje kvalifikaci návazným studiem technických univerzit.

Náplň oboru odpovídá potřebám průmyslové praxe přítomné doby a dohledné budoucnosti, v níž konstrukční, výrobní a kontrolní procesy probíhají výhradně již s podporou informačních technologií. Ve výuce jsou průběžně propojovány důležité a trvale platné strojařské základy (mechanika, konstrukce, technologie, měření, dílenská praxe) s aplikovanou elektronikou i s rozsáhlou škálou výkonných nástrojů IT a automatizace (práce s podporou CAD, CAM a dalších  specializovaných systémů.

Dynamickému pojetí výuky napomáhá moderní technické zázemí – výkonné počítače, CNC i konvenční obráběcí stroje, 3D tiskárny, vybavení laboratoří a také živá spolupráce školy s několika úspěšnými firmami v oboru.

Struktura přípravy žáků odpovídá růstu jejich odborných – strojařských dovedností a respektuje soudobou potřebu specializace absolventů. V prvních dvou letech studia absolvují všichni žáci jednotnou kombinaci předmětů sestavenou ze základů oboru. Pro třetí a čtvrtý ročník si vybírají z nabídky povinně volitelných studijních zaměření (šk. rok 2020-21):

  1. 3D projektování a CNC technologie (3D-CNC)
  2. Automatizace a robotika (ATR)
  3. Technická zařízení budov (TZB)
Výuka v zaměřeních je založena na intenzivním využívání mezipředmětových vazeb, důležitá je vzájemná interakce a komunikace žáků s učiteli i mezi sebou navzájem během řešení konkrétních úloh. Cílem vyučování je rozvíjení nejen odborných dovedností, ale i schopnosti spolupracovat, pracovat efektivně s informacemi a jejich zdroji, podporovat kritické myšlení a schopnost sebereflexe, posilovat vyjadřovací schopnosti žáků.

Povinnou součástí profilové maturitní zkoušky žáků všech zaměření je ústní obhajoba maturitní práce (MP), kterou žák řeší během studia 4. ročníku na téma dané konkrétním studijním zaměřením. Mnoho témat MP je zadáváno a řešeno v součinnosti s oborovými partnery školy, tj. vychází z konkrétních projektů praxe (např. firem 3D Chemoprag, TatraTrucks aj.).

Po celou dobu studia jsou žáci v kontaktu se strojařskou realitou. Zúčastňují se exkurzí ve firmách a přednášek expertů ve škole. Ve druhém a třetím ročníku absolvují povinné 10-ti denní odborné praxe v oborových firmách. 

 


18–20-M/01  INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE (ŠVP – APLIKACE OSOBNÍCH POČÍTAČŮ)

Obor umožňuje proniknout do základů hardwaru, softwaru, počítačových sítí a programování. Tematické plány obsahují využití textových a tabulkových procesorů, práce se sítí a internetem, prezentační programy, tvorbu webových stránek, databáze, programování, grafické systémy. Vedle technických oborů si žáci osvojují i základy počítačového konstruování a animace. Absolventi tohoto oboru najdou uplatnění jako programátoři, správci počítačových sítí, tvůrci webových stránek. Mnoho z nich pokračuje ve studiu na vysokých školách.

Po celou dobu studia jsou žáci v kontaktu s technickou realitou. Zúčastňují se exkurzí ve firmách a přednášek expertů ve škole. Ve druhém a třetím ročníku absolvují povinné 10-ti denní odborné praxe v oborových firmách.


78–42-M/01 TECHNICKÉ LYCEUM

Připravuje budoucí absolventy tak, aby měli matematické a fyzikální poznatky na úrovni potřebné pro úspěšné terciární studium technických oborů. Tyto poznatky umí aplikovat při řešeni technických problémů a zdůvodní je tak, aby obhájili zvolené řešeni. 

Důraz je kladen na práci v týmu a schopnost přijmout zodpovědnost za svěřené úkoly. Výuka soustavně rozvíjí také IT kompetence žáků (využití office systémů, základy CAD, multimédia, práce s informacemi).  Od třetího ročníku jsou do učiva oboru zařazeny profilové předměty zaměřené na:

- strojírenství (základy konstrukce, technologie, procesů)
- aplikované informační technologie (grafika, programování, tvorba aplikací).

Žáci mají možnost mimo anglického jazyka zvolit studium německého, ruského nebo francouzského jazyka.

Po celou dobu studia jsou žáci v kontaktu s technickou realitou. Zúčastňují se exkurzí ve firmách a přednášek expertů ve škole. Ve druhém a třetím ročníku absolvují povinné 10-ti denní odborné praxe v oborových firmách.

Povinnou součástí profilové maturitní zkoušky je  ústní obhajoba maturitní práce (MP), kterou žák řeší během studia 4. ročníku.

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, Praha 10, Na Třebešíně 2299, příspěvková organizace HMP, IČ: 61385417